Vize şi servicii consulare

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ministerul Afacerilor Externe prelucrează date cu caracter personal și se asigură să protejeze integritatea, confidențialitatea și securitatea acestora.

Structura responsabilă din cadrul MAE cu implementarea măsurilor în domeniul protecției persoanelor cu privire la prelucrarea datelor este Oficiul responsabilului cu protecția datelor care poate fi contactat la adresa de corespondență dpo@mae.ro, respectiv, la următoarele numere de telefon: tel: +40 21 431 11 00; +40 21 431 15 62; +40 21 319 21 08 ; +40 21 319 21 25. 

Ministerul Afacerilor Externe în calitatea sa de operator de date cu caracter personal, este preocupat, în mod constant, de asigurarea unui nivel de securitate ridicat cu privire la prelucrările datelor cu caracter personal pe care le efectuează, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor-RGPD).

MAE prelucrează datele pe care cetăţenii români sau străini le furnizează cu bună credinţă, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea acestora. Informaţiile furnizate se prelucrează, după caz, prin mijloace automate şi/sau manuale în scopul soluționării cererilor de prestare a serviciilor solicitate. Refuzul de a furniza datele personale necesare atrage imposibilitatea prestării serviciilor solicitate.

Datele procesate sunt cele pe care le furnizați prin completarea formularelor corespunzătoare, utilizate pentru a vă oferi serviciile noastre.

Datele personale prelucrate de către MAE pot fi comunicate altor organisme ale administrației publice în vederea soluționării cererilor dumneavoastră.

MAE prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal: numele şi prenumele, data şi locul naşterii,  codul numeric personal, cetăţenia actuală şi cetăţenia la naştere, tipul, seria şi numărul documentului de călătorie, autoritatea care l-a eliberat, data eliberării şi data expirării, domiciliul/ reședință/ adresă de corespondență, profesie, sex, loc de muncă, adresa IP etc.

MAE nu prelucrează date cu caracter personal legate de originea rasială sau etnică, de convingerile politice, religioase, filosofice sau de natură similară, de apartenenţa sindicală, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate a persoanei vizate, cu excepția situațiilor în care prelucrarea categoriei de date sensibile este necesară pentru obținerea serviciului solicitat, fiind furnizate exclusiv cu consimțământul expres al persoanei vizate (sau a familiei/reprezentant legal atunci când persoana se află în incapacitate fizică sau juridică). În astfel de situații, datele sensibile sunt prelucrate doar în cazuri bine determinate și sunt accesibile exclusiv personalului autorizat, fiind păstrate în condiții de siguranță.

 

COOKIES

Site-ul MAE utilizează politica de "cookies". Acestea au caracter temporar și nu sunt utilizate în vederea colectării unor date cu caracter personal.

 

HIPERLINKURI

Hiperlinkurile inserate pe web site-ul www.mae.ro vă pot conduce spre alte pagini de internet, ale unor alte instituții.

Ministerul Afacerilor Externe nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul acestora, necreând-se, implicit, o legătură între minister și site-urile respective.

 

DURATA PĂSTRĂRII INFORMAȚIILOR PERSONALE

MAE se asigură că datele cu caracter personal pe care le furnizati sunt:

a) prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată;

b) colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; 

c) adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

d) exacte şi, în cazul în care este necesar, actualizate; datele cu caracter personal care sunt inexacte vor fi șterse sau rectificate;

e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; 

f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE ÎN CONTEXTUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Drepturile persoanelor vizate sunt cele prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679, respectiv: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor.

Pentru exericitarea drepturilor anterior menționate vă puteți adresa MAE prin intermediul unei cereri scrise, datate şi semnate.

Modelele de cereri aferente serviciilor consulare se regăsesc pe pagina de web a instituţiei noastre și la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate.

Răspunsul la solicitarea dumneavoastră va fi formulat în condițiile și în termenele prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

Prin accesarea website-ul www.mae.ro și utilizarea serviciilor oferite de Ministerul Afacerilor Externe prin intermediul acestuia se vor considera acceptate noile prevederi. 

Aceste prevederi pot suferi modificări sau actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a site-ului www.mae.ro prezentele mențiuni pentru a fi în permanență informați în legătură cu acestea. 

România a donat 196 de microbuze școlilor din toate raioanele Republicii Moldova!

31.01.2020

Guvernul României a donat microbuze școlare, cu destinație exclusivă transportului…

Acțiuni de marcare a 161 de ani de la Unirea Principatelor Române

29.01.2020

Reprezentanții Ambasadei României în Republica Moldova au participat la o serie de acțiuni …