Viza română. Alte informaţii pentru…

Viza de lungă şedere

1.  Informaţii generale:

Viza naţională de lungă şedere permite intrarea şi şederea străinilor pe teritoriul României pentru o perioadă care nu depăşeşte 90 de zile.

Permite străinilor intraţi pe teritoriul României să solicite Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul General pentru Imigrări prelungirea dreptului de şedere temporară şi obţinerea  unui permis de şedere. Prelungirea dreptului de şedere în România se solicită cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii vizei de lungă şedere.

Se acordă numai cu avizul prealabil al Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Imigrări.

Termenul de soluţionare a unei vize de lungă şedere este, după caz, de până la 60 de zile. Termenul de soluţionare a cererilor de vize de lungă şedere pentru angajare în muncă şi detaşare, pentru care a fost obţinut, în prealabil, avizul de angajare / detaşare, din partea  Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Imigrări, este de 10 zile de la data depunerii.

Excepţii de la obligativitatea obţinerii vizei de lungă şedere:

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European (Norvegia, Islanda şi Lichtenstein) şi ai Confederaţiei Elveţiene pot solicita Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Imigrări prelungirea dreptului de şedere temporară şi obţinerea  unui permis de şedere fără a îndeplini cerinţa de a deţine o viză de lungă şedere.

2.  Tipuri de vize de lungă şedere:

Vizele de lungă şedere se acordă în funcţie de activitatea ce urmează a fi desfăşurată în România. Scopurile pentru care pot fi eliberate vizele române de lungă şedere, sunt următoarele:   

 • Desfăşurarea de activităţi economice (simbol D/AE) – viza poate fi eliberată în favoarea străinilor care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi economice organizate şi reglementate prin legi speciale;
 • Desfăşurarea de activităţi profesionale (simbol D/AP) – viza poate fi eliberată în favoarea străinilor care urmează să exercite pe teritoriul României profesii liberale reglementate prin legi speciale;
 • Desfășurarea de activități comerciale (simbol D/AC) – viza poate fi eliberată în faovarea străinilor care sunt acţionari ori asociaţi, cu atribuţii de conducere sau de administrare, ai unor societăţi comerciale, persoane juridice române, care urmează să realizeze o investiţie în România;
 • Angajare în muncă (simbol D/AM) -  viza poate fi eliberată în favoarea străinilor care urmează să se încadreze în muncă, pe teritoriul României, la un angajator. Acest tip de viză atestă şi dreptul de muncă al străinului pe teritoriul României. Viza de lungă şedere pentru angajare în muncă se acordă şi în cazul persoanelor care urmează a călători în România pentru angajare în muncă în calitate de lucrător sezonieri.
 • Detaşare (simbol D/DT) -  viza poate fi eliberată în favoarea străinilor calificaţi, angajaţi ai unei persoane juridice cu sediul în străinătate, care urmează să desfăşoare activităţi în muncă pe teritoriul României, în condiţiile legii;​
 • Studii  (simbol D/SD)- viza poate fi eliberată în favoarea  străinilor care urmează să intre în România pentru a urma cursuri în învăţământul preuniversitar, universitar sau postuniversitar, după caz, ori pentru obţinerea unor titluri ştiinţifice în cadrul instituţiilor de stat sau particulare acreditate, potrivit legii. Acest tip de viză se acordă străinilor - studenţi, stagiari, elevi, sau celor care participă la un program de schimb de elevi sau proiect educaţional. Acest tip de viză se acordă şi străinilor acceptaţi la studii în baza documentelor internaţionale la care România este parte.​
 • Calitatea de student o au străinii acceptaţi la studii de către o instituţie de învăţământ de stat sau particulară, acreditată ori autorizată provizoriu potrivit legii, inclusiv pentru participarea la cursuri de doctorat precum şi stagiarilor care participă la un program de formare profesională neremunerată.
 • Calitatea de elev o are străinul care a fost acceptat de o unitate de învăţământ preuniversitar de stat sau particulară, acreditată ori autorizată provizoriu potrivit legii, în cadrul unui program de schimb de elevi sau al unui proiect educaţional. Străinii care participă la un program de schimb de elevi sau proiect educaţional trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 13 şi 19 ani.
 • Calitatea de stagiar o are străinul care are o diplomă de învăţământ superior sau care urmează un ciclu de studii care conduce la o diplomă de învăţământ superior şi care este admis pentru un program de formare în vederea dobândirii de cunoştinţe, de practici şi de experienţă într-un mediu profesional.
 • Reîntregirea familiei (simbol D/VF) – viza poate fi eliberată în favoarea străinilor care urmează să intre în România în scopul redobândirii unităţii familiale;
 • Activităţi religioase (simbol D/AR) – viza poate fi eliberată în favoarea străinilor care urmează să intre în România pentru a desfăşura activităţi în domeniul cultelor recunoscute, la cererea acestora;
 • Activităţi de cercetare ştiinţifică (simbol D/CS)- viza poate fi eliberată  străinilor care urmează să intre în România pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică, în baza avizului Ministerului Cercetării şi Inovării şi al Inspectoratului General pentru Imigrări.​
 • Alte scopuri ce nu contravin legilor române (simbol D/AS).
 • 3. Documente justificative  necesare pentru obţinerea vizei tip D,  în funcţie de tipul activităţii ce urmează a fi desfăşurată în România:

  1. Activităţi economice - D/AE:

 • dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de legea specială;
 • asigurare medicală pe perioada valabilităţii vizei;
 • certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autoritățile din statul de domiciliu sau reședință și, după caz, apostilat sau supralegalizat.

 • 2.  Activităţi profesionale – D/AP:

 • dovada îndeplinirii condiţiilor legale de exercitare a profesiilor respective;
 • dovada faptului că în ţara de origine practică o profesie similară cu cea pe care intenţionează să o desfăşoare în România;
 • asigurare medicală pe perioada valabilităţii vizei;
 • certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autoritățile din statul de domiciliu sau reședință și, după caz, apostilat sau supralegalizat
 •  

  3. Activităţi comerciale - D/AC:

 • aviz tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini 
 • NOTA:  În conformitate cu dispoziţiile art.3 alin.(2) lit. C pct.23 din Hotărârea Guvernului nr.23 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) „acordă un aviz tehnic de specialitate asupra planului de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale”.

  În consecinţă în vederea obţinerii avizului tehnic vă recomandăm să va adresaţi MMACA.

   

 • asigurare medicală pe perioada valabilităţii vizei;
 • certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autoritățile din statul de domiciliu sau reședință și, după caz, apostilat sau supralegalizat.

 • 4.  Angajare în muncă – D/AM:

 • copia avizului de angajare, eliberat în condiţiile legislaţiei speciale privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, sau, după caz, documente prin care solicitantul să facă dovada că se încadrează într-una din următoarele categorii exceptate de la această obligativitate:
  • străini al căror acces liber pe piaţa muncii din România este stabilit prin tratate încheiate de România cu alte state;
  •  străini care urmează să desfăşoare activităţi didactice, ştiinţifice sau alte categorii de activităţi specifice în instituţii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din România, în baza unor acorduri bilaterale, şi personalul cu calificare specială, în baza ordinului ministrului educaţiei naţionale, precum şi străinii care desfăşoară activităţi artistice în instituţii de cultură din România, în baza ordinului ministrului culturii;
  • străini care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi solicitate de ministere ori de alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative autonome;
  • străini care sunt numiţi la conducerea unei filiale, reprezentanţe sau sucursale de pe teritoriul României a unei companii care are sediul în străinătate, iar la data solicitării nu sunt asociaţi, acţionari sau administratori la o persoană juridică română şi, la filiala, reprezentanţa sau sucursala respectivă, nu mai există un alt străin care beneficiază de un drept de şedere în acest scop.
 • dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;
 • certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din statul de domiciliu ori de reşedinţă și, după caz, apostilat sau supralegalizat;
 • asigurarea medicală pe perioada valabilităţii vizei.
 • solicitarea de viză depusă în baza unui aviz de angajare pentru lucrători sezonieri, în cuprinsul căruia nu se menţionează că angajatorul asigură cazarea solicitantului, trebuie să fie însoţită, suplimentar faţă de documentele menţionate mai sus, de dovada asigurării condiţiilor de cazare de natură să îi asigure un nivel de trai adecvat pentru toată durata şederii preconizate, sub forma unei rezervări ferme la o unitate de cazare, a unui act de proprietate ori de închiriere a unei locuinţe în România pe numele solicitantului sau a unei declaraţii autentificate privind asigurarea condiţiilor de cazare adecvată pentru solicitant, dată de titularul unui drept de proprietate sau de folosinţă a unei locuinţe de pe teritoriul României

 • Străinul poate solicita viza de lungă şedere pentru angajare în muncă în termen de 60 de zile de la data obţinerii avizului de angajare de către angajator.

  Atunci când străinul deţine un aviz de angajare eliberat de Inspectoratul general pentru Imigrări – Ministerul Afacerilor Interne, viza se aprobă de Centrul Naţional de Vize, în termen de 10 zile de la data depunerii cererii de eliberare a vizei. Pentru categoriile exceptate de la obţinerea avizului de angajare, viza se acordă după obţinerea avizului Inspectoratului General pentru Imigrări, în termen de 30 până la 45 de zile.

 • 5.  Detaşare - D/DT:

 • copia avizului de detaşare eliberat în condiţiile legislaţiei speciale privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, cu excepţia următoarelor categorii:
  • străinii angajaţi ai persoanelor juridice cu sediul în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, detaşaţi în România, cu condiţia prezentării permisului de şedere din acel stat;
  • străinii care urmează să desfăşoare activităţi didactice, ştiinţifice sau alte categorii de activităţi specifice cu caracter temporar în instituţii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din România, în baza unor acorduri bilaterale, şi personalul cu calificare specială, în baza ordinului ministrului educaţiei naţionale, precum şi străinii care desfăşoară activităţi artistice în instituţii de cultură din România, în baza ordinului ministrului culturii;
  • străinii care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative autonome.
 • dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;
 • certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din statul de domiciliu ori de reşedinţă și, după caz, apostilat sau supralegalizat;
 • asigurarea medicală pe perioada valabilităţii vizei.
 • Străinii din categoriile exceptate de la obligativitatea prezentării copiei avizului de detaşare trebuie să prezinte următoarele documente:

 • copia contractului individual de muncă, înregistrat la autorităţile competente din statul membru respectiv, tradus şi legalizat;
 • permisul de şedere valabil eliberat de statul în care îşi are sediul angajatorul, în original şi în copie;
 •  copia actului de detaşare, tradus şi legalizat;
 • dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;
 • certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din statul de domiciliu sau de reşedinţă și, după caz, apostilat sau supralegalizat;
 • asigurarea medicală pe perioada valabilităţii vizei.
 • Străinul poate solicita viza de lungă şedere pentru detaşare, în termen de 60 de zile de la data obţinerii avizului pentru detaşare de către angajator.

  Atunci când străinul deţine un aviz pentru detaşare, eliberat de Inspectoratul general pentru Imigrări – Ministerul Afacerilor Interne, viza se aprobă de Centrul Naţional de Vize, în termen de 10 zile de la data depunerii cererii de eliberare a vizei. Pentru categoriile exceptate de la obţinerea avizului pentru detaşare, viza se acordă după obţinerea avizului Inspectoratului General pentru Imigrări, în termen de 30 până la 45 de zile.

  6. Studii - D/SD: 

 • În cazul studenţilor:
 • (i) dovada de acceptare la studii eliberată de Ministerul Educaţiei Naţionale, din care să rezulte că va urma o formă de învăţământ cu frecvenţă, la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particulară, acreditată ori autorizată provizoriu potrivit legii;

  (ii) dovada achitării taxei de studii pentru cel puţin un an de studii;

  (iii) dovada mijloacelor de întreţinere, în cuantum de cel puţin salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, lunar, pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;

  (iv) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică;

  (v) asigurarea medicală pe perioada valabilităţii vizei;

  (vi) încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea în scop de studii pe teritoriul României, dacă străinul este minor;

  (vii) dovada cunoaşterii limbii în care se va desfăşura programul de studii pe care îl va urma, cu excepţia anului pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini;

   
 • În cazul străinilor care participă la un program de schimb de elevi sau proiect educaţional:
 • (i) dovada acceptării la studii eliberată de Ministerul Educaţiei Naţionale, din care să rezulte că va urma o formă de învăţământ cu frecvenţă;

  (ii) dovada participării într-un program de schimb de elevi sau proiect educaţional, realizat de o organizaţie constituită în condiţiile legii şi recunoscută pentru acest scop;

  (iii) dovada din partea organizaţiei care realizează schimbul de elevi sau proiectul educaţional, din care să rezulte că aceasta va asigura mijloacele de întreţinere, inclusiv cheltuielile de şcolarizare, precum şi eventualele costuri privind executarea măsurilor de îndepărtare;

  (iv) asigurarea medicală pe perioada valabilităţii vizei;

  (v) dovada privind asigurarea cazării la o familie selectată de către organizaţia care realizează schimbul de elevi sau proiectul educaţional şi care deţine un spaţiu de locuit considerat normal pentru o familie din România sau într-o unitate specială de cazare selecţionată de către organizaţia care realizează schimbul de elevi sau proiectul educaţional;

  (vi) încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea în scop de studii pe teritoriul României, dacă străinul este minor;

  Străinii bursieri ai statului român nu sunt obligaţi să prezinte dovada achitării taxei de studii şi nici  dovada mijloacelor de întreţinere.

  Străinii de origine română nu sunt obligaţi să prezinte dovada mijloacelor de întreţinere.

 • În cazul stagiarilor care participă la un program de formare profesională neremunerată:​
 • (ii) durata stagiului;

  (iii) condiţiile de plasare şi de monitorizare ale stagiului;

  (iv) orarul stagiului;

  (v) raporturile juridice dintre stagiar şi entitatea-gazdă.

  (ii) angajament scris al entităţii-gazdă în sensul că, în cazul în care un stagiar rămâne în mod ilegal pe teritoriul României, entitatea respectivă răspunde de rambursarea cheltuielilor suportate din fonduri publice pentru şederea şi îndepărtarea stagiarului respectiv;

  (iii) dovada deţinerii unei diplome de absolvire a învăţământului superior în ultimii doi ani care precedă data cererii sau dovada participării la un ciclu de studii care conduce la obţinerea unei astfel de diplome;

  (iv) dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de cel puţin nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;

  (v) dovada asigurării condiţiilor de cazare.

7.  Reîntregirea familiei – D/VF:

Sponsorul posesor al unui permis de şedere temporară valabil un an, al unei Cărţi albastre a UE, al unui permis ICT, al unui permis «mobile ICT», al unui permis de şedere pe termen lung sau beneficiar al statutului de refugiat ori al protecţiei subsidiare poate solicita reîntregirea familiei pentru:

 • soţ/soţie;
 • copiii minori necăsătoriţi ai sponsorului şi ai soţului/soţiei, inclusiv cei adoptaţi;
 • copiii minori necăsătoriţi ai sponsorului, inclusiv cei adoptaţi, aflaţi în întreţinerea sa şi asupra cărora sponsorul exercită drepturile părinteşti.

NOTA: Străinii titulari ai unui drept de şedere pentru desfăşurarea unei activităţi de cercetare ştiinţifică şi străinii posesori ai Cărţii albastre a UE, ai unui permis ICT sau ai unui permis «mobile ICT» pot solicita reîntregirea familiei chiar dacă valabilitatea permisului de şedere temporară este mai mică de un an.

Acronimul “ICT” este utilizat pentru persoana transferată în cadrul aceleiași companii (intra-corporate transferee), conform Directivei 2014/66/UE.

Dacă drepturile părinteşti sunt exercitate în comun, este necesar şi consimţământul celuilalt titular al drepturilor părinteşti cu privire la reîntregirea familiei solicitată de sponsor;

 • copiii minori necăsătoriţi ai soţului/soţiei, inclusiv cei adoptaţi aflaţi în întreţinerea sa şi asupra cărora soţul/soţia exercită drepturile părinteşti. Dacă drepturile părinteşti sunt exercitate în comun, este necesar şi consimţământul celuilalt titular al drepturilor părinteşti cu privire la reîntregirea familiei solicitată de sponsor.


Sponsorul este definit ca fiind străinul, posesor al unui permis de şedere, altul decât cel în scop de reîntregire a familiei, sau al unei Cărţi albastre a Uniunii Europene eliberate de Inspectoratul General pentru Imigrări – Ministerul Afacerilor Interne. Străinul intrat în România în scopul reîntregirii familiei nu poate avea, la rândul său, calitatea de sponsor şi nu poate invita alti membri de familie, în scopul reîntregirii familiei.

Inspectoratul General pentru Imigrări poate aproba, dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, reîntregirea familiei şi pentru următoarele categorii:

 • rudele de gradul I în linie ascendentă ale sponsorului sau ale soţului/soţiei, în cazul în care nu se pot întreţine singure şi nu se bucură de un sprijin familial adecvat în ţara de origine;
 • copiii adulţi necăsătoriţi ai sponsorului sau ai soţului/soţiei, în cazul în care aceştia nu se pot întreţine singuri din motive medicale.


Minorii neînsoţiţi, beneficiari ai statutului de refugiat sau ai protecţiei subsidiare, pot solicita reîntregirea familiei pentru:

 • rudele de gradul I în linie ascendentă sau tutorele legal;

ori

 • atunci când aceştia nu există sau nu pot fi identificaţi, orice altă rudă a acestuia.

Străinii, titulari ai unui drept de şedere pentru desfăşurarea unei activităţi de cercetare ştiinţifică şi străinii posesori ai Cărţii albastre a UE pot solicita reîntregirea familiei chiar dacă valabilitatea permisului de şedere este mai mică de un an.

Cererea-tip se depune la formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări pe a cărei rază solicitantul locuieşte în mod legal şi va fi însoţită de documentele prevăzute de lege.

Cererea-tip va fi soluţionată în termen de maximum 3 luni de la data depunerii.

Aprobarea cererii se comunică în scris solicitantului, în vederea transmiterii acesteia membrilor de familie interesaţi, care o prezintă la misiunea diplomatică sau la oficiul consular în termen de 60 de zile de la data emiterii, odată cu cererea de acordare a vizei de lungă şedere pentru reîntregirea familiei.  În cazul respingerii cererii, motivele vor fi comunicate străinului în scris.

Viza se eliberează de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara în care membrii de familie îşi au reşedinţa sau domiciliul.

Solicitarea de viză trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

 • comunicarea Inspectoratului General pentru Imigrări;
 • dovada asigurării medicale pe perioada valabilităţii vizei;
 • certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de domiciliu sau de reşedinţă și, după caz, apostilat sau supralegalizat.


​Pot solicita viză pentru reîntregirea familiei şi următoarele categorii de persoane:

 • străinii căsătoriţi cu cetăţeni români;
 • străinii necăsătoriţi care convieţuiesc cu cetăţeni români necăsătoriţi, dacă au cel puţin un copil împreună, denumiţi în continuare parteneri;
 • copiii cetăţeanului român, ai soţului/soţiei sau ai partenerului, inclusiv cei adoptaţi, care:
  • nu au împlinit vârsta de 21 de ani;
  • se află în continuarea studiilor şi nu au depăşit vârsta de 26 de ani;
  • deşi sunt adulţi, aceştia nu se pot întreţine singuri din motive medicale;
 • rudele de gradul I în linie ascendentă ale cetăţeanului român sau ale soţului/soţiei acestuia;
 • străinul părinte al cetăţeanului român minor, dacă face dovada faptului că minorul se află în întreţinerea sa sau că există obligaţia plăţii pensiei de întreţinere, obligaţie pe care străinul şi-o îndeplineşte cu regularitate;

Solicitarea de viză depusă de străinii din categoriile de mai sus va fi însoţită de certificatul de căsătorie eliberat de autorităţile române sau transcris în condiţiile legii ori, după caz, de dovada existenţei legăturii de rudenie sau a calităţii de partener.

 • străinii, membri de familie ai cetăţenilor români, care fac dovada că sunt înregistraţi cu drept de rezidenţă în alt stat membru în această calitate. Solicitarea de viză depusă de aceştia va fi însoţită de documente care să ateste faptul că sunt înregistraţi cu drept de rezidenţă în alt stat membru, în calitate de membru de familie al cetăţeanului român.

Acordarea vizei de lungă şedere pentru reîntregirea familiei poate fi refuzată atunci când solicitarea se întemeiază pe o căsătorie de convenienţă constatată anterior, în condiţiile legislaţiei române, sau când se constată existenţa unei stări de bigamie sau poligamie.

8. Activităţi religioase – D/AR: 

 • avizul Secretariatului de Stat pentru Culte. Avizul se acordă străinilor care desfăşoară activităţi similare în ţara de origine sau de reşedinţă, după consultarea autorităţii naţionale în domeniul combaterii terorismului;
 • dovada calităţii de reprezentant al unei organizaţii religioase legal înfiinţate în România;
 • dovada spaţiului de locuit şi a mijloacelor de întreţinere, la nivelul a 3 salarii medii pe economia naţională;
 • dovada asigurării medicale şi că nu suferă de boli care pot pune în pericol sănătatea publică;
 • certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine a străinului și, după caz, apostilat sau supralegalizat.

9. Activităţi de cercetare ştiinţifică – D/CS:

 • Acordul de primire avizat de MCI
 • Acordul de primire conţine cel puţin următoarele elemente:

a) titlul sau scopul activităţii de cercetare sau al domeniului de cercetare;

b) angajamentul străinului că va face eforturi pentru finalizarea activităţii de cercetare;

c) angajamentul unei unităţi de cercetare-dezvoltare privind primirea străinului în scopul finalizării activităţii de cercetare;

d) data de început şi data de sfârşit sau durata estimată a activităţii de cercetare;

e) informaţii privind intenţiile de mobilitate în alte state membre, în cazul în care mobilitatea este cunoscută la momentul depunerii cererii;

f) o menţiune privind încetarea în mod automat a acordului de primire, în cazul în care străinul nu este admis sau în cazul în care raportul juridic dintre cercetător şi unitatea de cercetare-dezvoltare încetează.

 • certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de domiciliu sau de reşedinţă și, după caz, apostilat sau supralegalizat;
 • asigurarea medicală valabilă pe perioada valabilităţii vizei.
   

Avizul Ministerului Cercetării şi Inovării se eliberează la solicitarea unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

a) unităţile de cercetare-dezvoltare să fie atestate în condiţiile legii;

b) să existe un acord de primire între unităţile prevăzute la lit. a) şi cercetătorul care a fost acceptat să desfăşoare activităţi în cadrul unui proiect de cercetare ştiinţifică. Forma şi condiţiile în care se încheie acordul de primire vor fi stabilite prin ordin al ministrului cercetării şi inovării.

 • certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de domiciliu sau de reşedinţă și, după caz, apostilat sau supralegalizat;
 • asigurarea medicală valabilă pe perioada valabilităţii vizei.


10.  Alte scopuri – D/AS:

Viza de lungă şedere pentru alte scopuri se acordă, la cerere, de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din ţara în care aceştia îşi au reşedinţa sau domiciliul, în favoarea următoarelor categorii de străini:

 • celor desemnaţi ca administratori ai unei societăţi comerciale, dacă fac dovada că îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:
 • au calitatea de administrator;
 • la data solicitării nu sunt asociaţi sau acţionari la societatea comercială în cauză sau la altă persoană juridică română şi nu au avut aceste calităţi în ultimii 2 ani;
 • la societatea comercială în cauză nu mai există un alt străin care a obţinut un drept de şedere în acest scop;
 • societatea comercială în cauză a realizat un aport de capital sau transfer de tehnologie de cel puţin 50.000 euro.
 • celor care solicită intrarea pe teritoriul României în scopul formării profesionale neremunerate, în cadrul unui furnizor de pregătire profesională acreditat ori în cadrul unei întreprinderi din sectorul public sau privat, autorizate, în condiţiile legii, să desfăşoare astfel de activităţi, dacă fac dovada că îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
 • au încheiat un contract de formare pentru participarea neremunerată la o formă de pregătire în cadrul unui furnizor de pregătire profesională acreditat ori în cadrul unei întreprinderi din sectorul public sau privat autorizate în condiţiile legii să desfăşoare astfel de activităţi;
 • dispun de mijloace de întreţinere în cuantum de cel puţin câştigul salarial mediu brut lunar pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;
 • au încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea pe teritoriul României în acest scop, dacă străinul este minor.
 • celor care desfăşoară activităţi în cadrul unor programe de voluntariat, dacă fac dovada că îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:
 • au încheiat un contract de voluntariat cu o entitate-gazdă, în cuprinsul căruia se face menţiune cu privire la activitatea pe care urmează să o desfăşoare, condiţiile în care sunt monitorizaţi în îndeplinirea sarcinilor, orele de lucru, precum şi, după caz, formarea profesională la care participă străinul, necesară îndeplinirii serviciului de voluntariat;
 • entitatea-gazdă asigură cazarea, mijloacele de întreţinere şi asigurarea medicală pentru întreaga perioadă de valabilitate a vizei, cheltuielile şi/sau banii de buzunar, precum şi eventualele costuri privind executarea măsurilor de îndepărtare.
 • au vârsta de peste 14 ani inclusiv;
 • au încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea pe teritoriul României în acest scop, dacă străinul este minor.
 • celor care urmează tratament medical de lungă durată, în cadrul instituţiilor medicale publice sau private, dacă prezintă scrisoare de acceptare din partea instituţiilor respective, în care să fie precizate diagnosticul şi durata tratamentului. Această viză poate fi acordată şi pentru un eventual însoţitor, care asistă străinul aflat în imposibilitatea de a se îngriji singur, dacă acest lucru este menţionat expres în scrisoarea de acceptare.
 • celor care desfăşoară alte activităţi ce nu contravin legilor române, dacă îşi justifică prezenţa pe teritoriul României.
 • entitatea-gazdă face dovada că a încheiat o poliţă de asigurare civilă, cu excepţia voluntarilor care participă la Serviciul european de voluntariat.

Străinilor din categoriile menţionate mai sus, li se acordă viză dacă:

 • prezintă dovada asigurării medicale pe perioada de valabilitate a vizei;
 • prezintă dovada asigurării condiţiilor de cazare;
 • prezintă certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine și, după caz, apostilat sau supralegalizat.

Sărbătorirea Zilei Culturii Naționale la Bălți

17.01.2020

Ambasada României la Chișinău informează că ambasadorul României în Republica Moldova,…

Vizită la Mitropolia Basarabiei

21.12.2019

Ambasadorul României în Republica Moldova, E.S. Daniel Ioniță, a efectuat la 19 decembrie…

Grup de colindători la Ambasada României

21.12.2019

La 20 decembrie 2019, un grup de colindători de la IP Liceul Teoretic „Principesa Natalia…

Sărbătorirea Zilei Naționale a României la Lectoratul de limba română și vizita de lucru la Comrat

17.12.2019

O delegație a Ambasadei României la Chișinău, condusă de ambasadorul Daniel Ioniță, a…