Viza română. Alte informaţii pentru…

Viza de scurtă şedere

Viza de scurtă şedere permite titularului intrarea şi libera circulaţie în România pentru o perioadă care să nu depăşească 90 de zile în oricare perioadă de şase luni.  Calculul perioadei de şedere pe teritoriul României se efectuează exclusiv de către Poliţia de Frontieră română.

 

Important:

Începând cu 1 februarie 2014 va intra în vigoare Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 109 din 17 decembrie 2013, care completează Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 194/2002  privind regimul străinilor în România şi acordă facilităţi la intrarea pe teritoriul României a străinilor titulari ai unor documente eliberate de state Schengen.

Astfel, cetăţenii din R. Moldova, posesorii de vize de scurtă şedere valabile (tip C), cu două sau multiple intrări, vize de lungă şedere (tip D) sau permise de şedere, cu termen de valabilitate sub cinci ani, eliberate în orice scop de un stat membru Schengen, pot intra pe teritoriul României fără a mai solicita în prealabil o viză românească.

Durata şederii pe teritoriul României nu poate depăşi dreptul de şedere stabilit prin vizele Schengen de scurtă sau lungă şedere sau permisele de şedere acordate de statele membre Schengen.

Intrarea pe teritoriul României în vederea unei şederi neîntrerupte sau a mai multor şederi poate fi făcută pentru o perioadă de maxim 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriul României, fără viză de scurtă şedere, dacă documentele prezentate sunt în perioada de valabilitate, iar numărul de intrări şi durata şederii autorizate nu au fost epuizate.

Reamintim faptul că orice persoană care se încadrează în această situaţie de exonerare de la obligativitatea deţinerii vizei române de scurtă şedere, este supus obligaţiei de a îndeplini condiţiile de intrare în România, respectiv: să deţină document de călătorie valabil, să prezinte documente prin care să justifice scopul şederii, să facă dovada mijloacelor financiare legale şi să deţină asigurare medicală de călătorie valabilă.

Pentru ca titularii vizelor sau permiselor de şedere specificate să poată beneficia de intrarea în România fără obligativitatea deţinerii unei vize române, numărul intrărilor şi dreptul de şedere conferite prin vizele Schengen trebuie să nu fi fost epuizate.

 

Începând cu 11 iulie 2014 intră în vigoare Decizia UE nr. 565/15.05.2014 care stipulează că România va recunoaşte ca fiind echivalente cu propriile vize naţionale, pentru tranzit şi şederi care nu depăşesc 90 de zile în orice interval de 180 de zile, atât vizele uniforme (Schengen) valabile pentru duble sau multiple intrări, vizele cu valabilitate teritorială limitată, vizele de lungă şedere şi permisele de şedere eliberate de Bulgaria, Cipru şi Croaţia.

Condiţia esenţială pentru echivalarea vizelor şi permiselor de şedere în cauză este ca acestea să se afle în termenul de valabilitate, respectiv să nu fi fost epuizate numărul intrărilor, dreptul de şedere sau perioada de valabilitate aferente.

În cazul cetăţenilor unor state terţe aflaţi în posesia unor vize uniforme Schengen, a unor vize cu valabilitate teritorială limitată eliberate de state Schengen sau a unor vize de scurtă şedere eliberate de Bulgaria, Cipru ori Croaţia, şederea pe teritoriul României nu poate depăşi dreptul de şedere înscris în vizele respective.

În anexele Deciziei UE nr 565/15.05.2014 puteţi găsi listele exhaustive ale vizelor şi permiselor de şedere eliberate de Bulgaria, Cipru şi Croaţia, care fac obiectul echivalării cu vizele naţionale române în temeiul noii Decizii.

 

Toată documentaţia justificativă a scopului călătoriei in România trebuie prezentată in original + fotocopie (xerox). 

I. Documente obligatorii necesare tuturor categoriilor de vize de scurtă şedere:

- formularul de cerere completat integral, cu majuscule şi semnat în faţa funcţionarului de la ghişeu;
- paşaport valabil, în original şi copie. Valabilitatea documentului de călătorie trebuie să depaşească valabilitatea vizei solicitate cu cel puţin trei luni;

- buletin de identitate si fisa de insotire (original si copie simpla);
2 fotografii recente tip paşaport (3,5 cm x 4,5 cm) color, realizate din faţă, pe un fundal luminos, fiind vizibile toate caracteristicile feţei;
- bilet de călătorie/rezervare valabil/ă până la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto; 
- asigurare medicală (30.000 euro), valabilă pentru toată durata călătoriei; 
- dovada asigurării condiţiilor de cazare (rezervare la o unitate de cazare, act de proprietate sau de închiriere a unei locuinţe în România pe numele solicitantului, dacă persoana/instituţia/societatea nu asigură cazarea);
- certificat de naştere
- dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă. 
- dovada mijloacelor de întreţinere se face prin: card bancar internaţional personal al solicitantului de viză (original şi copie) şi extrasul de la bancomat sau extrasul contului bancar (emis cu cel mult 2 zile inaintea solicitarii vizei) din care să rezulte suma deţinută de titular; nu se acceptă certificate bancare şi bani în numerar. 
- secţia consulară îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare

NOTĂ: Invitaţiile notariale utilizate, indiferent dacă s-a obținut sau nu viza, nu mai pot fi folosite pentru o nouă solicitare de viză!!!.

II. Documente solicitate pentru a justifica scopul călătoriei 

TRANZIT AEROPORTUAR (A) - solicitantul de viză nu prezintă dovada cazării

Viza de tranzit aeroportuar este obligatorie pentru cetăţenii statelor cuprinse în lista prezentată în Anexa nr. 1 (statele bifate cu **) şi este condiţionată de următoarele:

- existenţa vizei statului de destinaţie şi a biletului de avion valabil până la destinaţie; 
- în cazul în care statul de destinaţie este chiar statul de origine sau un alt stat pentru care solicitantul nu are obligaţia deţinerii unei vize de intrare, se va accepta numai biletul de avion valabil până la destinaţie, cu condiţia ca pe traseu să nu existe alte escale sau întreruperi în state pentru care solicitantul are obligaţia deţinerii unei vize de intrare sau de tranzit.

TRANZIT (B) - solicitantul de viză nu prezintă dovada cazării

Viza de tranzit este viza care permite unui străin să tranziteze teritoriul României.

Viza de tranzit poate fi eliberată pentru unul, două sau mai multe tranzituri, fără ca durata fiecărui tranzit să depăşească 5 zile cu condiţia existenţei vizei statului de destinaţie şi a biletelor de călătorie valabile până la destinaţie. În cazul în care deplasarea se face cu un autovehicul, se vor prezenta permisul de conducere, documentele de înmatriculare ale autovehiculului şi cartea verde în care sunt înscrise datele de identificare ale titularului, statul de destinaţie şi statele de tranzit.
 

MISIUNE (C/M) (art. 36, alin. 1, lit. a din OUG 194/2002)

- notă verbală sau scrisoare oficială adresată misiunii diplomatice din partea guvernului sau a altor altor autorităţi ale Republicii Moldova, ori din partea unor Organizaţii Internaţionale prin care se atestă statutul oficial al solicitantului, scopul şi durata oficială a călătoriei.

TURISM (C/TU) (art. 36, alin. 1, lit. b din OUG 194/2002)

- voucher sau rezervare fermă la o unitate de cazare turistică din România şi itinerarul călătoriei; 
- ordin de plată;
- factură proformă;
- contractul turistic (dintre solicitant şi agenţia de turism din Republica Moldova);
- carnet de muncă şi adeverinţă de concediu de la locul de muncă al solicitantului;
- dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă; 
- în situaţia în care solicitarea de viză se depune de către un reprezentant al societăţii de turism, acestuia i se va solicita o delegaţie (procură) din partea societăţii (doar pentru grupurile organizate);
- societăţile de turism trebuie să parcurgă etapele necesare în vederea acreditării de către secţia consulară;
- secţia consulară işi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare

VIZITĂ LA RUDELE APROPIATE (C/VV) (cetăţeni ai Republicii Moldova care rezidă în mod legal pe teritoriul statelor membre - art. 4, alin. 1, lit. k – Acord CE-Moldova )

- o invitaţie scrisă din partea gazdei (autentificată) ce trebuie să conţină, pentru persoana invitată: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, sexul, cetăţenia, numărul paşaportului, perioada şi scopul călătoriei, numărul intrărilor şi, dacă este cazul, numele soţului/soţiei şi copiilor care însoţesc persoana invitată, iar pentru persoana care invită: numele, prenumele şi adresa;
- invitaţia trebuie să conţină declaraţia gazdei (persoana vizitată), din care să rezulte că aceasta va asigura costurile privind îndepărtarea, în cazul în care străinul invitat nu părăseşte România până la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viză, precum şi, atunci când persoana vizitată se obligă să asigure mijloacele de întreţinere şi cazarea străinului;
- copie după permisul de rezidenţă valabil;
EXCEPŢII: Cetăţenilor străini, membrii de familie ai cetăţenilor români (soţ/soţie), precum şi străinilor titulari ai unui drept de şedere permanentă pe teritoriul statelor membre al Uniunii Europene li se permite intrarea pe teritoriul României fără a prezenta documente care să justifice scopul, condiţiile şederii, mijloacele financiare de întreţinere şi repatriere în ţara de origine. În această situaţie, solicitantul de viză va prezenta la dosarul de viză certificatul de căsătorie modelul românesc şi cartea de identitate românească a soţului/soţiei care domiciliază în România. În cazul cetăţenilor români cu domiciliu în străinătate (nu au carte de identitate românească) se va solicita o declaraţie pe proprie răspundere din partea soţului cetăţean român din care să rezulte dovada cazării. 

In situaţia vizitelor rudelor apropiate, în sensul art. 4, alin 1, lit. k – Acord CE-Moldova, la elevii/studenţii MINORI aflaţi la studii în România în mod legal (dovada statutului legal se face prin copia legalizată a cărţii sau a permisului de rezidenţă/şedere), nu este necesară invitaţia din partea gazdei. Persoanele invitate trebuie să prezinte dovezi privind calitatea de elev/student a persoanei vizitate (adeverinţă din partea unităţii de învăţământ);
- documente doveditoare ale legăturii de rudenie (cel puţin documentul de bază trebuie prezentat în original sau copie legalizată);
- secţia consulară îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare.

VIZITĂ (C/VV) (la cetăţeni români sau străini posesori ai unui permis de şedere valabil pe teritoriul României, cu care nu există legătură de rudenie - art.36, ali.1,lit.c, OUG 194/2002)

- o invitaţie scrisă din partea gazdei (autentificată) ce trebuie să conţină, pentru persoana invitată: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, sexul, cetăţenia, numărul paşaportului, perioada şi scopul călătoriei, numărul intrărilor şi, dacă este cazul, numele soţului/soţiei şi copiilor care însoţesc persoana invitată, iar pentru persoana care invită: numele, prenumele şi adresa;
- invitaţia trebuie să conţină declaraţia gazdei (persoana vizitată), din care să rezulte că aceasta va asigura costurile privind îndepărtarea, în cazul în care străinul invitat nu părăseşte România până la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viză, precum şi, atunci când persoana vizitată se obligă să asigure mijloacele de întreţinere şi cazarea străinului;
- documente doveditoare ale statutului de rezident legal pe teritoriul României al persoanei care invită;
- dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă, dacă persoana vizitată nu asigură mijloacele de întreţinere.
- copia cărţii de identitate/permis de sedere a persoanei care face invitaţia.
- secţia consulară îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare 

AFACERI (C/A) (cetăţeni ai Republicii Moldova sau rezidenţi legali care sunt asociaţi sau administratori ai unor societăţi comerciale româneşti) - art.36, ali.1, lit.d, OUG 194/2002)

- actul constitutiv al societăţii din care să rezulte calitatea de asociat/administrator a cetăţeanului Republicii Moldova;
- certificatul de înregistrare a societăţii;
- documente recente care să ateste faptul că societatea comercială este activă (certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului/factură recentă/extras de cont recent etc.);
- dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă;
- secţia consulară îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare.

AFACERI (C/A) (cetăţeni ai Republicii Moldova sau rezidenţi legali care nu sunt asociaţi sau administratori ai unor societăţi comerciale româneşti – art. 4, alin.1, lit c, Acord CE- Moldova )

- o invitaţie scrisă din partea unei persoane juridice sau societăţi-gazdă, sau din partea unei organizaţii, birou sau filială a unei astfel de persoane juridice sau companii, a unor autorităţi locale sau naţionale ale statelor membre sau a comitetelor de organizare a tîrgurilor şi expoziţiilor industriale, a conferinţelor şi simpozioanelor organizate pe teritoriile statelor membre, aprobate de Camera de Stat pentru Înregistrare a Republicii Moldova;
- certificatul de înregistrare al societăţii comerciale din România;
- documente recente care să ateste faptul că societatea comercială este activă (certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului/factură recentă/extras de cont recent etc.);
- confirmarea deplasării din partea societăţii comerciale din Republica Moldova;
- certificat de înregistrare a societăţii comerciale din Republica Moldova;
- documente recente care să ateste faptul că societatea comercială este activă;
- licenţa de funcţionare a acesteia;
- contractul de colaborare între cele două societăţi;
- dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă;
- secţia consulară îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare.

TRANSPORT (C/TR) (pentru străinii care călătoresc în România în scopul desfăşurării unor activităţi profesionale legate de transportul de mărfuri sau de persoane, angajaţi ai unei societăţi membră a Asociaţiei Naţionale a Transportatorilor Auto din Republica Moldova - art. 4, alin. 1, lit. d din Acordul CE-Moldova )

- o solicitare scrisă din partea asociaţiei naţionale a transportatorilor din Republica Moldova care prestează servicii de transport rutier internaţional , care să menţioneze scopul, durata, frecvenţa si itinerariul călătoriilor;
- legitimatia de şofer profesionist;

TRANSPORT (C/TR) (pentru străinii care călătoresc în România în scopul  desfăşurării unor activităţi profesionale legate de transportul de mărfuri sau de persoane, angajaţi ai unei societăţi care nu este membră a Asociaţiei Naţionale a Transportatorilor Auto din Republica Moldova  – art.36, alin.1, lit.e OUG 194/2002). 

- o solicitare scrisă din partea societăţii la care este angajat solicitantul, în care să se menţioneze scopul, durata, frecvenţa si itinerarul călătoriilor;
- foile de parcurs, confirmate pentru prima călătorie;
- certificatele de înmatriculare ale societăţilor de transport din România şi din Republica Moldova;
- contractul de colaborare între cele două societăţi de transport;
- permisul de conducere al solicitantului:
- legitimaţia de şofer profesionist;
- licenţa de transport;
- licenţa de execuţie (anexa la licenţa de transport);
- secţia consulară îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare:

1. pentru rutele regulate:
- legitimatie/certificat de atestare profesională; 
- autorizaţie pe rută;

2. pentru rutele neregulate:
- legitimatie/certificat de atestare profesională;
- carnet interbus, foile de parcurs, lista pasageri, data şi ora deplasărilor.

ACTIVITĂŢI SPORTIVE (C/SP) (pentru participanţii la evenimente sportive internaţionale şi persoanele care îi însoţesc, în calitate profesională - art. 4, alin. 1, lit. i din Acordul CE-Moldova )

- o invitaţie scrisă din partea organizaţiei-gazdă: autorităţi competente, federaţii sportive sau comitete olimpice naţionale ale statelor membre;
- lista oficiala a delegaţiei, cu precizarea calităţii fiecărui membru, confirmată atât de organizaţia-gazdă, cât şi de clubul invitat; 
- documente care să ateste calitatea de sportiv;
- secţia consulară îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare.

ALTE ACTIVITĂŢI (C/ZA) (culturale, ştiinţifice, umanitare, tratament medical de scurtă durată sau alte activităţi care nu contravin legilor române)

Pentru toate aceste activităţi este necesară:
- dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă.

A. pentru membrii permanenţi ai delegaţiilor oficiale care, ca urmare a unei invitaţii oficiale adresate Republicii Moldova, participă la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb, precum şi la evenimente organizate de instituţii interguvernamentale pe teritoriul statelor membre:

- o scrisoare emisă de o autoritate a Republicii Moldova, care să confirme că solicitantul este un membru al delegaţiei acestei ţări care călătoreşte pe teritoriul celeilalte părţi în scopul participării la evenimentele menţionate anterior, scrisoare însoţită de 
- o copie a invitaţiei oficiale.

B. pentru membrii profesiilor liberale care participă la expoziţii internaţionale, conferinţe şi simpozioane, seminarii sau alte evenimente similare organizate pe teritoriile statelor membre:

- o invitaţie scrisă din partea organizaţiei-gazdă care să confirme că persoana respectivă participă la eveniment.

C. pentru membrii echipajelor de pe trenuri, de pe vagoane frigorifice şi locomotive ale trenurilor internaţionale, care călătoresc pe teritoriile statelor membre:

- o solicitare scrisă din partea societăţii de căi ferate competente din Republica Moldova, în care se specifică scopul, durata şi frecvenţa călătoriilor.

D. pentru jurnalişti:

- un certificat sau un alt document eliberat de o organizaţie este un jurnalist calificat;
- un document eliberat de angajatorul persoanei în cauză, care stipulează că scopul călătoriei îl reprezintă desfăşurarea unei activităţi de natură jurnalistică în România.

E. pentru persoanele care participă la activităţi ştiinţifice, culturale şi artistice, inclusiv programe de schimb între universităţi şi alte tipuri de programe de schimb:

- o invitaţie scrisă din partea unei organizaţii-gazdă de a participa la aceste activităţi;
- acordul de parteneriat între instituţiile din cele două ţări participante la activităţile respective;

F. pentru elevii, studenţii instituţiilor universitare şi postuniversitare şi profesorii însoţitori care întreprind călătorii de studii sau formare profesională, inclusiv în cadrul programelor de schimb, precum şi al altor activităţi educaţionale conexe:

- o invitaţie scrisă sau o adeverinţă de înscriere din partea universităţii, colegiului sau şcolii-gazdă sau carnete de student sau certificate pentru cursurile care vor fi urmate
- documente care să ateste calitatea de elev/student sau nivelul studiilor efectuate până în prezent.

G. pentru participanţii la programe oficiale de schimb organizate de oraşe înfrăţite şi alte localităţi:

- o invitaţie scrisă din partea şefilor administraţiei/primarilor acestor oraşe sau a localităţilor respective;
- documentul care să ateste calitatea de oraş înfrăţit;
- acordul de parteneriat;
- demers din partea organizaţiei locale;
- legitimaţie

H. pentru reprezentanţii organizaţiilor societăţii civile care întreprind călătorii în scopul formării profesionale, al participării la seminarii, conferinţe, inclusiv în cadrul programelor de schimb:

- o invitaţie scrisă din partea organizaţiei-gazdă;
- o confirmare că persoana respectivă reprezintă organizaţia societăţii civile;
- dovada constituirii unei astfel de organizaţii de la registrul competent, eliberată de o autoritate de stat, în conformitate cu legislaţia naţională;

I. pentru persoanele care asistă la ceremonii funerare:

- un document oficial care să confirme decesul;
- legătura de rudenie sau alt tip de legătură dintre solicitant şi decedat.

J. pentru vizitarea cimitirelor civile şi militare:

- un document oficial care să confirme existenţa şi conservarea mormantului;
- legătura de rudenie sau alt tip de legătură dintre solicitant şi decedat.

K. pentru persoanele care călătoresc în scopuri medicale şi persoanele care trebuie să le însoţească:

- un document oficial din partea instituţiei medicale, care să confirme necesitatea îngrijirii medicale în această instituţie şi necesitatea de a fi însoţit;
- dovada mijloacelor financiare suficiente pentru achitarea tratamentului medical.
- un certificat eliberat de autorităţile din Republica Moldova care să ateste starea de sănătate a solicitantului

L. pentru pensionari:

- documente doveditoare (carnet de pensionar)

Sărbătorirea Zilei Culturii Naționale la Bălți

17.01.2020

Ambasada României la Chișinău informează că ambasadorul României în Republica Moldova,…

Vizită la Mitropolia Basarabiei

21.12.2019

Ambasadorul României în Republica Moldova, E.S. Daniel Ioniță, a efectuat la 19 decembrie…

Grup de colindători la Ambasada României

21.12.2019

La 20 decembrie 2019, un grup de colindători de la IP Liceul Teoretic „Principesa Natalia…

Sărbătorirea Zilei Naționale a României la Lectoratul de limba română și vizita de lucru la Comrat

17.12.2019

O delegație a Ambasadei României la Chișinău, condusă de ambasadorul Daniel Ioniță, a…