Cetăţenia română

Renunţarea la cetăţenia română

Renuntarea la cetatenia romana

 (Art. 27 din Legea nr. 21/1991 ): “Pentru motive temeinice se poate aproba renunțarea la cetățenia română persoanei care a împlinit vârsta de 18 ani si care:

 1. nu este învinuita sau inculpata intr-o cauza penala ori nu are de executat o pedeapsa penala;
 2. nu este urmărita pentru debite către stat, persoane fizice sau juridice din tara sau, având astfel de debite, le achita ori prezintă garanții corespunzătoare pentru achitarea lor;
 3. a dobândit ori a solicitat si are asigurarea ca va dobândi o alta cetățenie.”

 Actele şi taxele necesare pentru renunţarea la cetăţenia română:

 • Cerere tipizată, completată faţă/ verso, adresată Președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie, original și copie simplă;
 •  Paşaport/ carte de identitate  în copie legalizată și copie simplă sau conform cu originalul” cu semnătura în clar a consulului (diplomatului) care primește cererea și ștampila rotundă - dacă cererea se depune personal;
 • În cazul in care se depune de altă persoană: PROCURĂ specială autentificată la un notar autorizat sau la misiunea diplomatică a României pentru depunerea cererii de renunţare, copie legalizată și copie simplă de pe paşaport/ carte de identitate și copie simplă de pe procura specială; Mandatarul va depune şi 2 copii simple ale propriului act de identitate;
 • 4 fotografii color identice, de dată recentă, ale titularului cererii, mărimea 3,5cm x 4,5cm;
 • Câte 4 fotografii color de dată recentă ale copiilor minori incluşi în dosar, mărimea 3,5cm x 4,5cm;
 • Cazier judiciar  din România ( valabil 6 luni de la data emiterii );
 • Adeverinţă privind debitele către stat eliberată de Administraţia Financiară de la ultimul domiciliu din România;
 • Adeverinţă privind debitele către stat eliberată de direcţia de impozite şi taxe locale a primăriei, de la ultimul domiciliu din România;
 • Declaraţie pe propria răspundere personală, autentificată la un notar autorizat sau la misiunea diplomatică a României privind debitele faţă de persoane fizice sau juridice din România și o copie simplă;
 • Copii legalizate de pe actele de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie, divorț, deces, după caz). Dacă naşterea sau căsătoria a avut loc în străinătate, se depune certificatul transcris la oficiul stării civile de la ultimul domiciliu din România. În cazul în care actele nu au fost transcrise se vor depune copii legalizate de pe acestea, împreună cu traducerea legalizată în limba română, cu apostilă (dacă este cazul);
 • Promisiunea acordării cetăţeniei de către statul de domiciliu în copie legalizată cu apostilă (dacă este cazul) și  traducerea în limba română, legalizată plus o copie simplă sau
 • Dovada obţinerii cetăţeniei statului de domiciliu, traducere în limba română, legalizată, precum şi copia legalizată de pe original sau copie legalizată de pe paşaportul străin în cazul obţinerii altei cetăţenii plus o copie simplă.

Dacă există copii minori pentru care se solicită renunțarea la cetățenia română, se vor depune următoarele acte:

 • certificatul de naștere al minorului în copie legalizată, transcris dacă este cazul;
 • pentru minorul care a împlinit 14 ani se depune şi consimţământul său autentificat dat în faţa notarului sau a consulului în prezenţa unui părinte și o copie simplă;
 • declaraţia pe propria răspundere a părinţilor că minorul domiciliază în străinătate și o copie simplă;
 • asigurarea dobândirii unei alte cetățenii în care să se menţioneze minorii care vor dobândi cetăţenia statului de domiciliu sau dovada că are o altă cetățenie;
 • acordul în formă autentică a celuilalt părinte, cetățean român (în situația în care doar unul dintre părinți solicită renunțarea la cetățenia română) și o copie simplă;

În cazul în care copilul minor a fost încredințat prin hotărâre judecătorească părintelui care are domiciliul în străinătate și care renunță la cetățenie, este necesară o copie legalizată a hotărârii judecătorești de încredinţare a minorului definitivă și irevocabilă;

 • Toate actele se depun într-un dosar cu şină;
 • TAXĂ CONSULARĂ – 605 euro (TAXA CONSULARĂ SE PLĂTEȘTE ÎNAINTE DE DEPUNEREA CERERII).