Home

Eliberarea permisului de mic trafic de frontieră pentru copii

Prin copil se înţelege persoana care nu a împlinit 18 ani până în ziua depunerii cererii de obţinere a permisului de mic trafic de frontieră. Acordul distinge doua situaţii: copiii care posedă paşaport individual şi copiii care sunt inscrişi în paşaportul unuia dintre părinţi.

A. Situaţia în care copiii posedă paşapoarte individuale

Copiilor rezidenţi în zona de frontieră li se poate elibera permisul de mic trafic de frontieră iniţial cu valabilitate de 2 ani, fără a putea depăşi perioada de valabilitate a paşaportului.

Copiii rezidenţii în zona de frontieră pot trece frontiera comună a statelor Părţilor contractante în conformitate cu regimul privind micul trafic de frontieră în următoarele condiţii:

 1. sunt în posesia permisului de mic trafic de frontieră şi a paşaportului valabil;
 2. nu reprezintă o ameninţare pentru ordinea publică, siguranţa naţională, sănătatea publică sau relaţiile internaţionale ale statelor Părţilor contractante;
 3. nu fac obiectul unei expulzări sau interdicţii, ori împotriva lor nu au fost introduse alerte în bazele de date ale statelor Părţilor contractante, cu scopul de a le fi refuzată intrarea;
 4. sunt însoţiţi de cel puţin unul dintre părinţi sau de tutore;
 5. părinţii prezintă o declaraţie comună, Declaratie pe proprie răspundere, prin  care consimt la eliberarea permisului de mic trafic; dacă unul dintre părinţi nu se poate deplasa la oficiul consular îşi va exprima acordul printr-o declaraţie în formă autentică dată în faţa unui notar public; în cazul în care copilul este incredinţat de instanţa judecătorească unui singur părinte sau tutore, declaraţia pe proprie răspundere este semnată şi prezentată de către acesta. Declaraţia pe proprie răspundere va fi semnată în faţa funcţionarului consular.


Pentru obţinerea permisului de mic trafic de frontieră trebuie depuse următoarele documente

 

 • cerere tip; cererile, personal, de către părinte, în faţa lucrătorului consular şi se semnează de părinte în interiorul chenarului anume desemnat, fără a se depăsi conturul chenarului; formularele de cerere sunt gratuite şi pot fi procurate la Secţia consulară a Ambasadei, str. Grigore Ureche, nr. 2 sau descărcate de pe internet.

  Pentru a descărca cererea, click AICI.

   

 • o fotografie (a copilului) color, tip pasaport (3,5 x 4,5 cm), de data recentă; capul trebuie sa fie centrat, la o distanta de 0,5 cm de marginea superioara si de cele laterale iar umerii sa apara in cadru; fotografia sa fie din fată pe un fundal monocolor alb; ochii trebuie sa fie perfect vizibili chiar la purtatorii de ochelari; fotografia se face cu capul descoperit
   

 • paşaport valabil; valabilitatea permisului nu poate depăşi valabilitatea paşaportului;
   

 • Declaratie pe proprie răspundere semnată în faţa funcţionarului consular, de ambii părinţi sau de părintele căruia instanţa judecătorească i-a încredinţat copilul spre creştere şi educare; dacă unul dintre părinţi nu se poate deplasa la oficiul consular îşi va exprima acordul printr-o declaraţie în formă autentică dată în faţa unui notar public.
   

 • copie legalizată de pe hotărârea judecătorescă de încredinţare unuia dintre părinţi a copilului, dacă este cazul
   

 • documente care atestă că minorul locuieşte legal în zona de frontieră, de cel putin un an (buletin de identitate dacă este cazul sau al părinţilor sau părintelui/tutorelui căruia minorului i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească); atunci când din conţinutul documentelor nu reiese perioada în care copilul a locuit legal în zona de frontieră, acestea vor fi însoţite de un certificat clarificator eliberat pe hârtie cu antet, semnat şi stampilat de autoritatea competentă.
   

 • documente care dovedesc că există motive întemeiate pentru trecerea frecventă a frontierei comune statelor Părţilor contractante, în temeiul regimului privind micul trafic de frontieră; motivele pentru care se solicită permisul pentru copil pot fi legate de persoana copilului sau de unul din părinţii săi.

      Motive intemeiate pentru trecerea frecventa a frontierei comune a statelor partilor contractante in temeiul regimului privind micul trafic de frontiera pot fi considerate urmatoarele, fara a avea caracter limitativ:

- mentinerea relatiilor de familie prin vizitarea rudelor;

- participarea la programe in domeniul economic si schimburi in domeniile economic, stiintific, cultural, medical, sportiv, mass-media sau in domeniul educatiei;

- promovarea unor interese economice si desfasurarea de activitati de sprijin economic;

- rezolvarea problemelor de natura juridica;

- vizitarea mormintelor rudelor;

- alte motive intemeiate.

 

În funcţie de motivul deplasării, dovada temeiniciei acestuia se poate face cu unul din următoarele acte:

a) Menţinerea relaţiilor de familie prin vizitarea rudelor

- Declaratie pe proprie răspundere în care se specifică gradul de rudenie cu persoana vizitată

sau

- Invitaţie din partea rudelor din România.

b) Însoţirea rudelor pentru acordarea de asistenţă medicală

- Declaraţie pe propria răspundere în care se specifică diagnosticul şi necesitatea de efectuare a tratamentului medical în România

sau

- Atestat medical din care să reiasă diagnosticul sau recomandarea de tratament în România.

c) Participare la programe în domeniul economic şi schimburi în domeniile economic,  ştiinţific, cultural, medical, sportiv, mass media sau în domeniul educaţiei

- Declaraţie pe propria răspundere prin care se specifică denumirea şi datele de contact ale persoanei juridice care organizează evenimentele din care să reiasă continuitatea activităţilor

sau

- Scrisoare în original din partea organizatorilor evenimentului din care să reiasă continuitatea activităţilor precum şi perioada pe care acţiunile ar urma să se desfăşoare.

d) Promovarea unor interese economice şi desfăşurarea de activităţi de sprijin economic

- Declaraţie pe propria răspundere prin care se specifică denumirea şi datele de contact ale persoanei juridice care organizează evenimentele din care să reiasă caracterul de promovare şi de sprijin economic şi perioada în care acţiunile ar urma să se desfăşoare

sau

- Scrisoare, în original,  din partea persoanei juridice care organizează evenimentele din care să reiasă caracterul de promovare şi de sprijin economic şi perioada în care acţiunile ar urma să se desfăşoare.

e) Rezolvarea problemelor de natură juridică

- Declaraţie pe propria răspundere în care se explică problema ce urmează a fi soluţionată

sau

- Citaţie/invitaţie din partea organului judiciar sau administrativ competent să soluţioneze cauza.

f) Vizitarea mormintelor rudelor

- Declaraţie pe propria răspundere privind relaţia de rudenie între solicitant şi persoana decedată, precum şi localitatea unde se află mormântul respectiv

sau

- Corespondenţă, din care să rezulte relaţia de rudenie.

g) Alte motive întemeiate

- Declaraţie pe propria răspundere în care să se explice detaliat motivul şi temeinicia lui; se vor ataşa acte doveditoare ale temeiniciei motivului, în măsura în care există.

 

 

B. Situaţia în care copiii sunt incluşi în paşaportul unuia dintre părinţi

Se vor urma instrucţiunile de la litera A ce reglementează procedura în cazul copiilor  posesori de paşapoarte individuale, cu următoarele precizări:

Pentru emiterea permisului pe o perioadă de 2 ani, recomandăm să se aibă în vedere obţinerea unui paşaport individual pentru minorii în vârsta de 14 ani, deoarece dacă rămâne inclus în paşaportul unui părinte permisul nu poate fi emis pe o perioadă care să depăşească data la care copilul a împlinit vârsta de 16 ani.