Viza română. Alte informaţii pentru…

Viza de lungă şedere

Viza de lungă şedere se acordă străinilor la cerere, pentru o perioadă de 90 zile, cu una sau mai multe călătorii. Permite străinilor intraţi pe teritoriul României să solicite prelungirea dreptului de şedere temporară şi să obţină un permis de şedere.

Important: Toată documentaţia justificativă a scopului călătoriei in România trebuie prezentată in original + fotocopie (xerox). 

I. 
Documente obligatorii necesare tuturor categoriilor de vize de lungă şedere:

- formularul de cerere completat integral (cu majuscule) şi semnat în faţa funcţionarului de la ghişeu;
- paşaport valabil, în original şi copie. Valabilitatea documentului de călătorie trebuie să depăşească valabilitatea vizei solicitate cu cel puţin trei luni;

- buletin de identitate si fisa de insotire (original si copie simpla);
2 fotografii recente tip paşaport (3,5 cm x 4,5 cm) color, realizate din faţă, pe un fundal luminos, fiind vizibile toate caracteristicile feţei;
- asigurare medicală (30.000 euro), valabilă pentru toată durata vizei (excepţie categoria D/VF pentru membrii de familie ai cetăţenilor UE);
- certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică (excepţie categoria D/VF pentru membrii de familie ai cetăţenilor UE); 
- dovada mijloacelor de întreţinere se face prin: card bancar internaţional personal al solicitantului de viză (original şi copie) şi extrasul de la bancomat sau extrasul contului bancar din care să rezulte suma deţinută de titular; nu se acceptă certificate bancare şi bani în numerar. 
- certificat de naştere
- secţia consulară îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare.
II. Documente specifice necesare diferitelor categorii de vize de lungă şedere 

ACTIVITĂŢI ECONOMICE (D/AE)

Se acordă străinilor care urmează să desfăşoare activităţi economice în mod independent sau în cadrul unor asociaţii familiale, în conformitate cu Legea privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice şi care prezintă: 

- dovada îndeplinirii condiţiilor referitoare la atestarea pregătirii profesionale, prevăzute de legea privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice;

ACTIVITĂŢI PROFESIONALE (D/AP)

Se acordă străinilor care urmează să desfăşoare aceste activităţi în conformitate cu legile speciale care reglementează condiţiile de exercitare a profesiilor respective şi care fac:

- dovada îndeplinirii condiţiilor legale de exercitare a profesiilor respective; 
- dovada faptului că în ţara de origine practică o profesie similară cu cea pe care intenţionează să o desfăşoare în România; 

ACTIVITĂŢI COMERCIALE (D/AC)

Acest tip de viză se acordă, pe baza avizului Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine, străinilor care sunt acţionari ori asociaţi, cu atribuţii de conducere sau de administrare, ai unor societăţi comerciale, persoane juridice române:

Avizul Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine este valabil 6 luni de la data emiterii şi are drept scop constatarea îndeplinirii condiţiilor tehnice şi de utilitate economică a activităţii ce urmează a fi desfăşurată de către străin.

ANGAJARE ÎN MUNCĂ (D/AM)

Se acordă străinilor pe baza autorizaţiei de muncă eliberate de Oficiul Român pentru Imigrări, prezentând:

- autorizaţia de muncă pentru lucrător permanent;
- dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului minim garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;

Străinul poate solicita viza de lungă şedere pentru angajare în muncă în termen de 60 de zile de la eliberarea autorizaţiei. Viza se aprobă de Centrul Naţional de Vize.

Exceptii: Se acordă viza D/AM fără autorizaţie de muncă următoarelor categorii de străini:

a. strainilor al caror acces fara autorizatie de munca pe piata muncii din Romania este stabilit in textul acordurilor, conventiilor sau intelegerilor la care Romania este parte;

b. strainilor care desfasoaara activitati didactice, stiintifice sau alte categorii de activitati specifice cu caracter temporar in institutii de profil acreditate din Romania, in baza unor acorduri bilaterale sau in baza ordinului ministrului de resort;

c. strainilor care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul Romaniei activitati temporare solicitate de ministere sau de alte organe ale administratiei publice centrale sau locale ori de autoritati administrative autonome;

d. strainilor care sint nuniti sefi de filiale, reprezentanta sau de sucursala ai unei companii de pe teritoriul Romaniei careare sediul in strainatate, iar la data solicitarii nu sunt asociati, actionari sau administratori la o persoana juridica romana.

DETAŞARE (D/DT)

Se acordă străinilor pe baza autorizaţiei de muncă pentru lucrători detaşaţi eliberată de Oficiul Român pentru Imigrări, prezentând:

- autorizaţia de muncă pentru lucrător detaşat;
- dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului minim garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;

Străinul poate solicita viza de lungă şedere pentru angajare în muncă în termen de 60 de zile de la eliberarea autorizaţiei. Viza se aprobă de Centrul Naţional de Vize.

STUDII  (D/SD)

Poate fi acordată, la cerere, străinilor care solicită intrarea pe teritoriul României în calitate de student sau care participă la un program de schimb de elevi, prezentând:

a) în cazul studenţilor:

- dovada de acceptare la studii eliberată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, din care să rezulte că va urma o formă de învăţământ de zi

- dovada achitării taxei de studii pentru cel puţin un an de studii

- dovada mijloacelor de întreţinere, în cuantum de cel puţin salariul minim net pe ţară lunar, pentru întreaga perioadă înscrisă în viză

- încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea în scop de studii pe teritoriul României, dacă străinul este minor

b) în cazul străinilor care participă la un program de schimb de elevi:

- dovada de acceptare la studii eliberată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, din care să rezulte că va urma o formă de învăţământ de zi

- dovada de participare într-un program de schimb de elevi, realizat de o organizaţie constituită în condiţiile legii şi recunoscută pentru acest scop

- dovada din partea organizaţiei care realizează schimbul de elevi, din care să rezulte că aceasta va asigura mijloacele de întreţinere şi eventualele costuri privind îndepărtarea

- dovada privind asigurarea cazării la o familie selectată de către organizaţia care realizează schimbul de elevi şi care deţine un spaţiu de locuit considerat normal pentru o familie din România

- încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea în scop de studii pe teritoriul României, dacă străinul este minor (original+fotocopie).

٭ Calitatea de student o au străinii acceptaţi la studii de către o instituţie de învăţământ de stat sau particulară, acreditată potrivit legii, inclusiv pentru participarea la cursuri de doctorat.

٭ Străinii care participă la un program de schimb de elevi trebuie să aibă vârsta cuprinsă, de regulă, între 7 şi 19 ani.

٭ Străinii bursieri ai statului român, precum şi cei de etnie română nu sunt obligaţi să prezinte dovada mijloacelor de întreţinere.

٭ Viza se acordă şi străinilor acceptaţi la studii în baza documentelor internaţionale la care România este parte. 

REÎNTREGIREA FAMILIEI (D/VF)

I. Sponsorul posesor al unui permis de şedere temporară valabil un an, al unui permis de şedere permanentă sau beneficiar al statutului de refugiat ori al protecţiei subsidiare poate solicita reîntregirea familiei, cu obligativitatea obţinerii prealabile a aprobării din partea Oficiului Român Pentru imigrări, pentru:

- soţ/soţie; 

- copiii minori necăsătoriţi ai sponsorului sau ai soţului/soţiei, inclusiv cei adoptaţi şi care se află în întreţinerea efectivă a sponsorului sau a soţului/soţiei

Excepţie: Străinii titulari ai unui drept de şedere pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică, pot solicita reîntregirea familiei, chiar dacă valabilitatea permisului de şedere este mai mică de un an.

II. Oficiul Român pentru Imigrări poate aproba, dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, reîntregirea familiei şi pentru următoarele categorii:

- rudele de gradul I în linie ascendentă ale sponsorului sau ale sotului /sotiei, in cazul in care nu se pot întreţine singure şi nu se bucură de un sprijin familial adecvat în ţara de origine; 

- copiii adulţi necăsătoriţi ai sponsorului sau ai soţului/soţiei, în cazul în care aceştia nu se pot întreţine singuri din motive medicale. 

- rudele de gradul I în linie ascendentă sau tutorele legal al minorului neînsoţit beneficiar al statutului de refugiat sau al protecţiei subsidiare

- orice altă rudă a acestuia (atunci când tutorele legal sau rudele de gradul I în line ascendentă nu există sau nu pot fi identificate)

- soţul/soţia şi copiii minori necăsătoriţi ai străinilor titulari ai unui drept de şedere în scop de studii, cu condiţia ca data încheierii căsătoriei să fie anterioară obţinerii dreptului de şedere.

- soţul/soţia străinului beneficiar al statutului de refugiat sau al protecţiei subsidiare, numai dacă data la care a fost încheiată căsătoria este anterioară obţinerii uneia dintre aceste forme de protecţie.

Aprobarea cererii de reîntregire a familiei va fi comunicată în scris solicitantului, în vederea transmiterii acesteia membrilor de familie interesaţi, care o prezintă la misiunea diplomatică sau la oficiul consular odată cu cererea de acordare a vizei române.

Pot solicita viză pentru reîntregirea familiei şi următoarele categorii de persoane:

- străinii căsătoriţi cu cetăţeni români (nu este obligatorie obţinerea prealabilă a aprobării Oficiului Român pentru Imigrări); 

- străinii necăsătoriţi care convieţuiesc cu cetăţeni români necăsătoriţi, dacă au cel puţin un copil împreună, denumiţi în continuare parteneri

- copiii cetăţeanului român, ai soţului/soţiei sau ai partenerului, inclusiv cei adoptaţi, care nu au împlinit vârsta de 21 de ani sau care se află în întreţinerea cetăţeanului român, a soţului/soţiei sau a partenerului

- rudele de gradul I în linie ascendentă ale cetăţeanului român sau ale soţului/soţiei acestuia. 

ACTIVITĂŢI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ (D/CS)

Se acordă străinilor în baza avizului Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

ACTIVITĂŢI RELIGIOASE (D/AR)

Se acordă străinilor în baza avizului Secretariatului de Stat pentru Culte, cu obligativitatea prezentării următoarelor documente:

- o dovadă a calităţii de reprezentant al unei organizaţii religioase legal înfiinţată în România

- o dovadă a cazării, pe termen lung, în România

- certificat medical din care să rezulte că nu suferă de boli care pot pune în pericol sănătatea publică

ALTE SCOPURI (D/AS)

Viza se acordă acelor categorii de străini care:

I. sunt desemnaţi ca administratori ai unei societăţi comerciale, dacă fac dovada că îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

- au calitatea de administrator;

- la data solicitării nu sunt asociaţi sau acţionari la societatea comercială în cauză sau la altă persoană juridică română şi nu au avut aceste calităţi în ultimii doi ani;

- la societatea comercială în cauză nu mai există un alt străin care a obţinut un drept de şedere în acest scop;  

- societatea comercială în cauză a realizat un aport de capital sau transfer de tehnologie de cel puţin 50.000 euro;

II. solicită intrarea pe teritoriul României în scopul formării profesionale neremunerate în cadrul unei întreprinderi din sectorul public sau privat, autorizate în condiţiile legii să desfăşoare astfel de activităţi, dacă fac dovada că îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

- au încheiat un contract de formare pentru participarea neremunerată la o formă de pregătire în cadrul unui furnizor de pregătire profesională acreditat ori în cadrul unei întreprinderi din sectorul public sau privat, autorizate în condiţiile legii să desfăşoare astfel de activităţi; 

- dispun de mijloace de întreţinere în cuantum de cel puţin salariul mediu brut pe economie lunar pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;  

- au încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea pe teritoriul României în acest scop, dacă străinul este minor;

III. persoanelor care desfăşoară activităţi în cadrul unor programe de voluntariat, dacă fac dovada că îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

- au încheiat un contract de voluntariat cu o persoană juridică de drept public sau privat fără scop lucrativ, denumită în continuare organizaţie-gazdă, în cuprinsul căruia se face menţiune cu privire la activitatea pe care urmează să o desfăşoare, condiţiile în care sunt supravegheaţi în îndeplinirea sarcinilor, precum şi la orele de lucru; 

- organizaţia-gazdă asigură cazarea, mijloacele de întreţinere şi asigurarea medicală pentru întreaga perioadă de valabilitate a vizei, precum şi eventualele costuri privind îndepărtarea;  

- îndeplinesc condiţia de vârstă (peste 14 ani inclusiv);

- au încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui cu privire la şederea pe teritoriul României în acest scop, dacă străinul este minor;  

IV. persoanelor care urmează tratament medical de lungă durată, în cadrul instituţiilor medicale publice sau private, dacă:

- prezintă scrisoare de acceptare din partea instituţiilor respective, în care să fie precizate diagnosticul şi durata tratamentului.

Această viză poate fi acordată şi pentru un eventual însoţitor, care asistă străinul aflat în imposibilitatea de a se îngriji singur, dacă acest lucru este menţionat expres în scrisoarea de acceptare.

V. persoanelor care desfăşoară alte activităţi ce nu contravin legilor române, dacă îşi justifică prezenţa pe teritoriul României.

Participarea Ambasadorului României la Școala de Primăvară organizată de Institutul pentru Politici și Reforme Europene

25.03.2019

Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, a participat miercuri, 20 martie …

Participarea Ambasadorului României la evenimentul aniversar organizat de CALM

25.03.2019

Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, a participat joi, 21 martie…

Lansarea primei sesiuni de finanțare derulată de către MpRP pentru anul 2019

22.03.2019

Ambasada României în Republica Moldova anunță că Ministerul Pentru Românii de…

Participarea Ambasadorului României la manifestările organizate cu prilejul Zilei Internaționale a Francofoniei

21.03.2019

Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, a participat miercuri, 20 martie …