Actualitatea ambasadei

Date de interes pentru românii de pretutindeni din diaspora, care doresc să urmeze studii universitare de licență în România

Urmare aprobării Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017 / 2018 prin Ordinul comun al Ministerul Educației Naționale (MEN) nr. 3900/16.05.2017 – Ministerul Afacerilor Externe (MAE) A10/2046/26.05.2017 – Ministerul Românilor de Pretutindeni (MRP) nr. C/129/07.06.2017, Ambasada României în Republica Moldova transmite următoarele date de interes pentru românii de pretutindeni care doresc să urmeze studii universitare de licență în România:

            I. Repartizarea locurilor de studii pe universități / domenii de studii (de licență) / specializări este disponibilă pentru descărcare la adresa https://www.edu.ro/oferta-locurilor-de-studii-licen%C8%9B%C4%83-pe-universt%C4%83%C8%9Bi-%C3%AEn-anul-2017-2018-alocate-rom%C3%A2nilor-de.

II. Candidații vor constitui un singur dosar de candidatură, care va cuprinde următoarele documente:

  1. Cerere-formular de înscriere  propriu fiecărei instituții de învățământ superior;
  2. Copia certificatului de naștere;
  3. Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;
  4. Copia certificatului de căsătorie;
  5. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3;
  6. Copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă  sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal, inclusiv pentru absolvenți ai școlilor care desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară acreditat Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP;
  7. Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit;
  8. Copia recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz;
  9. Alte documente solicitate de instituția de învățământ superior de stat, conform propriei metodologii de admitere, după caz.

            III. Dosarul de candidatură va putea fi transmis în perioada stabilită de instituțiile de învățământ superior, în conformitate cu procedurile stabilite de acestea.

Acestea pot fi: electronic la o adresă de e-mail comunicată de instituția de învățământ superior; prin e-mail la MEN, la adresa dosarerompret@edu.gov.ro sau prin intermediul misiunilor diplomatice ale României din străinătate care vor transmite electronic dosarele la MEN si ulterior, acestea vor fi redirecționate către instituțiile de învățământ superior solicitate; prin poștă sau direct la sediile instituțiilor de învățământ superior; sau prin alte forme, stabilite și comunicate de instituțiile de învățământ. Candidații din diasporă, inclusiv absolvenții ai școlilor care desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară acreditat ARACIP, vor fi admiși pe bază de concurs de dosar, conform criteriilor fiecărei instituții de învățământ superior.

MRP și MAE pot emite recomandări în cazul candidaților a căror școlarizare în România este considerată oportună din perspectiva politicii externe și a relațiilor cu românii de pretutindeni.

            IV. Pentru studii universitare de masterat, respectiv doctorat, admiterea românilor de pretutindeni din diasporă în anul universitar 2017 / 2018 se va realiza în aceleași condiții ca și cetățenii români, conform calendarului propriu de admitere al fiecărei instituții de învățământ superior, pe locurile alocate românilor de pretutindeni. Informații detaliate privind condițiile de admitere a românilor de pretutindeni din diasporă la studii universitare de licență / master / doctorat în învățământul superior de stat din România se pot obține accesând www.edu.ro / cooperare internatională / romanii de pretutindeni, iar în ceea ce privește oferta educațională site-ul instituțiilor de învățământ superior la care candidații doresc să aplice, conform ofertei de locuri alocate. 

            V. De asemenea, românii de pretutindeni pot opta pentru burse de studii în învățământul preuniversitar de stat (liceal / profesional) din România începând cu anul școlar 2017 / 2018, conform Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul preuniversitar de stat din România pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă începând cu anul școlar 2017-2018, aprobate prin prin Ordinul comun al MEN (nr 3900/16.05.2017) – MAE (A10/2046/26.05.2017) – MRP (nr C/129/07.06.2017).

            Informații detalitate privind constituirea dosarului de candidatură pentru obținerea unei burse de studii în învățământul liceal / profesional din România precum și condițiile de școlarizare se regăsesc în Metodologia mai sus menționată, care poate fi consultată pe site-ul www.edu.ro / cooperare internationala / romanii de pretutindeni. În acest caz, dosarele cu acte de studii se vor transmite, de către cei interesați, prin poștă la Inspectoratul Școlar Iași (la adresa Strada Nicolae Bălcescu 26, Iași 700117), în perioada   10 – 17 iulie 2017 sau la sediul MEN, str. Spiru Haret, nr. 10, întrucât concursul de admitere va fi computerizat.

            Un sprijin util pentru potențialii candidați se regăsește la secțiunea „Întrebări frecvente despre obţinerea burselor alocate românilor de pretutindeni în sistemul de învăţământ de stat din România”, la adresa https://www.edu.ro/%C3%AEntreb%C4%83ri-frecvente-despre-ob%C8%9Binerea-burselor-alocate-rom%C3%A2nilor-de-pretutindeni-%C3%AEn-sistemul-de.

 

România a donat 196 de microbuze școlilor din toate raioanele Republicii Moldova!

31.01.2020

Guvernul României a donat microbuze școlare, cu destinație exclusivă transportului…

Acțiuni de marcare a 161 de ani de la Unirea Principatelor Române

29.01.2020

Reprezentanții Ambasadei României în Republica Moldova au participat la o serie de acțiuni …